Aktualności

Prezes Instytutu Łukasiewicza członkiem Rady ds. Polityki Senioralnej

Maciej Zdziarski, Prezes Zarządu Fundacji Instytut Łukasiewicza, wszedł w skład Rady ds. Polityki Senioralnej powołanej na kadencję 2020-2024 przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlenę Maląg. Inauguracyjne posiedzenie odbędzie się w czerwcu.

Rada do spraw Polityki Senioralnej jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra w sprawach związanych z kształtowaniem polskiej polityki społecznej wobec starości i starzenia się społeczeństwa. Do stałego udziału w pracach Rady zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej i organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców, związków zawodowych, uczelni i instytucji badawczych.

Maciej Zdziarski jest dziennikarzem i działaczem społecznym, popularyzatorem tematyki zdrowotnej i gerontologicznej w debacie publicznej, liderem projektów i autorem publikacji adresowanych do osób starszych. Napisał 10 książek adresowanych do osób starszych i ich bliskich (m.in. „Starsi Rodzice. Recepty na dobrą starość”, „Oswoić Starość”). Ich nadrzędnym celem jest promowanie wśród osób starszych zdrowego, aktywnego stylu życia. W ramach projektów realizowanych w latach 2012-2019 przez Fundację Instytut Łukasiewicza pod kierunkiem Macieja Zdziarskiego rozpowszechnionych zostało kilka milionów egzemplarzy bezpłatnych materiałów edukacyjnych – gazet, broszur i ulotek. Instytut Łukasiewicza blisko współpracuje z kilkuset uniwersytetami trzeciego wieku w całej Polsce.